BIZ Jaarplan
In het BIZ Jaarplan wordt duidelijk beschreven welke activiteiten de BIZ-vereniging (-stichting) in het betreffende jaar gaat uitvoeren, inclusief een bijbehorende voorlopige begroting. Het moet daarnaast ook zichtbaar zijn waarvoor de verschillende financiële middelen (BIZ-subsidie, donaties/sponsoring en eventuele andere subsidies) worden aangewend. Het BIZ Jaarplan wordt op basis van het BIZ-plan (meerjarenplan) opgesteld. Het BIZ-Infopunt heeft in samenwerking met gemeente Den Haag een format BIZ Jaarplan opgesteld dat voldoet aan de eisen van de BIZ-wet en het gemeentelijk beleid. Het BIZ Jaarplan moet besproken worden met de achterban tijdens een ALV of verspreid worden onder de bijdrageplichtigen met een responstermijn voor mogelijke vragen/opmerkingen. 

BIZ Jaarverslag 
In het BIZ Jaarverslag legt het BIZ-bestuur tekstuele en financiële verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten. Hierbij dient duidelijk zichtbaar te zijn waarvoor de verschillende financiële middelen (BIZ-subsidie, donateurs/sponsoring en eventuele andere subsidies) zijn aangewend. Tot slot wordt in het BIZ Jaarverslag ook de definitieve begroting voor het komende jaar opgenomen (de definitieve begroting kan immers pas opgesteld worden als de boeken van het voorgaande jaar zijn gesloten). Via het BIZ-Infopunt is een format beschikbaar. Let op: het BIZ Jaarverslag moet besproken worden met de achterban tijdens een ALV of verspreid worden onder de bijdrageplichtigen met een responstermijn voor mogelijke vragen/opmerkingen. Daarnaast moet ook een Kascommissie (min. 2 personen, niet zijnde bestuursleden) de boeken controleren en verleent de ALV n.a.v. de bevindingen van de Kascommissie het bestuur al dan niet decharge.

Communicatie
Elke BIZ-vereniging (-stichting) is verplicht zijn/haar achterban te informeren over haar activiteiten en inzage te verstrekken in de boeken.

  • Zorg dat de achterban weet wat de BIZ-vereniging (-stichting) doet door bijvoorbeeld een reguliere nieuwsbrief.
  • Organiseer minimaal 1x per jaar (voorkeur is 2x per jaar) een Algemene Ledenvergadering (ALV).
  • Informeer nieuwe ondernemers die zich gedurende de looptijd van de BIZ vestigen in het BIZ-gebied.
  • Vergeet niet eigenaren van leegstaande panden te informeren. Zij zijn immers wellicht bijdrageplichtig gedurende de leegstand. Denk hierbij dus ook aan de eigenaren van panden die gedurende de looptijd van de BIZ leeg komen te staan.
  • Informeer de eigenaren over de BIZ en haar activiteiten, wellicht hebben zij interesse om een eigenaren BIZ op te starten, mee te doen in de vorm van een combinatie BIZ (gebruikers & eigenaren) of als donateur aan te haken bij de gebruikers BIZ.