Het initiatief voor een BIZ ligt bij de ondernemers. De ondernemers bepalen o.a. zelf in welk gebied zij een BIZ willen oprichten (gebiedsafbakening), welke activiteiten zij willen uitvoeren, de hoogte van de BIZ-bijdrage en hoe de inkomsten verdeeld worden over de verschillende uitgavenposten. Na de verkenning of een BIZ ook daadwerkelijk wat is, volgt de eerste stap: het houden van een proefpeiling onder de betrokken ondernemers en/of eigenaren om te bepalen of er voldoende draagvlak is voor een BIZ en het opstellen van een concept BIZ-plan (meerjarenplan). Het BIZ-plan bevat o.a. de BIZ-definitie, de gebiedsafbakening, de planning van inkomsten en uitgaven en een meerjarenplanning van activiteiten, die jaarlijks in een BIZ Jaarplan nader geconcretiseerd worden. De activiteiten zijn onderverdeeld in vijf thema’s: 

  • Schoon, Heel & Veilig
  • Uitstraling & Attractiviteit
  • Marketing, Promotie & Evenementen
  • Organisatie, Interne communicatie & Samenwerking
  • Duurzaamheid, Bereikbaarheid & Overig

Er moeten veel stappen gezet worden om tot een BIZ te komen. Over het algemeen neemt een BIZ-traject 6 tot 9 maanden in beslag! Een periode die de nodige tijd en inzet vergt van de gemeente en de initiatief-nemende ondernemers, die daarnaast ook nog een eigen onderneming hebben. Om die reden kunnen alle (potentiële) BIZ-en op dit moment gebruik maken van een BIZ Kwartiermaker gedurende het BIZ-traject. Gemeente Den Haag stelt gedurende de huidige collegeperiode, afhankelijk van de grootte en de complexiteit van een gebied, een BIZ Kwartiermaker beschikbaar voor 80 of 100 uur (kosteloos).

Proefpeiling draagvlak
Om het BIZ-traject binnen de gemeente te kunnen opstarten, is er een gemeentelijke eis om een schriftelijke proefpeiling (informele draagvlakmeting) uit te voeren. De proefpeiling is van belang om een redelijke inschatting te kunnen maken van de te verwachten uitslag van de officiële draagvlakmeting en om input te vergaren voor het BIZ-plan. Uit de proefpeiling moet duidelijk worden dat circa 40% van alle potentieel bijdrageplichten voorstander is. De proefpeiling dient als een go/no go-moment. Alleen bij voldoende voorstanders start de gemeente (DSO Economie) de procedure om de BIZ te formaliseren (zoals het opstellen van de uitvoeringsovereenkomst, de verordening en het organiseren van de officiële draagvlakmeting). 

Vervolgens wordt (bij een positieve uitslag van de proefpeiling) door de ondernemers het BIZ-plan opgesteld en worden toekomstige bijdrageplichtigen geïnformeerd over de resultaten van de proefpeiling, het definitieve BIZ-plan (incl. planning van inkomsten en uitgaven) en het vervolgtraject.

Officiële draagvlakmeting
In het proces van oprichting van een BIZ speelt de afdeling DSO Economie van gemeente Den Haag een belangrijke rol. Het BIZ-plan wordt door DSO Economie getoetst aan de BIZ-wetgeving en aan het gemeentelijk beleid. Op grond daarvan wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen de BIZ-vereniging en het College van Burgemeester en Wethouders, waarin de gemeente ook haar verplichtingen vastlegt. De gemeente, sector Belastingzaken, stelt een verordening op en DSO Economie organiseert vervolgens een officiële stemming (de officiële draagvlakmeting). Alle potentieel bijdrageplichtige ondernemers en/of eigenaren mogen hun stem uitbrengen over het BIZ-plan. Bij voldoende draagvlak treedt de verordening in werking. Er is voldoende draagvlak als:

  • minimaal de helft van de stemgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht;
  • van de uitgebrachte stemmen minimaal 2/3 voor het instellen van de BIZ is;
  • in geval van een BIZ-bijdrage o.b.v. WOZ-waarde: de voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers;
  • in geval van een combinatie van eigenaren- en gebruikers-BIZ: minimaal de helft van de gebruikers en minimaal de helft van de eigenaren een geldige stem heeft uitgebracht en daarvan minimaal de helft van de gebruikers en minimaal de helft van de eigenaren voor het instellen van de BIZ is.

Als uit de officiële draagvlakmeting blijkt dat er voldoende draagvlak is, legt sector Belastingzaken de aanslagen voor de BIZ-bijdrage op aan alle bijdrageplichtigen. De gemeente (DSO Economie) stort dit geld, na aftrek van de perceptiekosten (2,1%), in de vorm van een BIZ-subsidie door naar de BIZ-vereniging/-stichting (90% voorfinanciering), die daarmee het BIZ-plan uitvoert en zorgt voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan de bijdrageplichtigen en de gemeente (DSO Economie). Een BIZ kan worden ingesteld voor maximaal 5 jaar. Verlengen is mogelijk, maar dan moet wel een het gehele traject (de proefpeiling, het opstellen van een nieuw BIZ-plan en de officiële draagvlakmeting) doorlopen worden. Ook dient een nieuwe uitvoeringsovereenkomst te worden ondertekend en moet een verordening voor de nieuwe BIZ-periode worden vastgesteld.

Meer weten over de BIZ?
Neem contact met ons op via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..